استاد مهشید بارانی

نام و نام خانوادگی: استاد مهشید بارانی(Barani Mahshid )
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:طراحی صنعتی/ معماری
دانشگاه:دانشگاه هنر شیراز
دانشکده:دانشکده معماری و شهرسازی
گروه آموزشی:معماری داخلی

سوابق و توانمندی های علمی، فنی و شرح حال:

 تحصیلات :
– کارشناسی طراحی صنعتی
– کارشناسی مهندسی معماری
– کارشناسی ارشد طراحی صنعتی 

خدمات قابل ارائه:
ملاقات حضوری, مشاوره فنی, تدریس خصوصی, سایر خدمات
ساعات کاری: به سامانه نوبت دهی در منوی زیر برای رزرو وقت ملاقات یا خدمات تخصصی مراجعه فرمایید:

بارگذاری...

هفده − 2 =

پست الکترونیکی:m_barani@shirazartu.ac.ir

وب سایت اختصاصی: barani.irmasters.ir

** اختراعات و طرح های صنعتی:
– گواهینامه ثبت طرح صنعتی، عنوان : ترالی حمل دارو و پانسمان اتوماتیک، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مرکز مالکیت معنوی
شماره و تاریخ ثبت طرح : ۱۲۱۱۵-ID -20/11/1393
– گواهینامه ثبت طرح صنعتی، عنوان : تابلو دیواری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مرکز مالکیت معنوی
شماره و تاریخ ثبت طرح : ۱۱۶۴۹-ID -07/05/1393

فعالیت های پژوهشی :

         Barani, M. (2016), “Clarifying the Role of the Lighting Design on the Legibility of Public Art (Case Study: Shiraz Chamran Boulevard), 3rd Iran Lighting Design International Conference & Exhibition, Olympic Hotel, Tehran, Iran.​

         Barani, M. (2016), “A Study on Urban Furniture and Its Impact on Socialization the Urban Space for Women”, 1st International Conference on Women and Urban life, Milad Tower, Tehran, Iran.​

         Barani, M., Honardar, R. (2016) A Study on the Role of UX Design Approach in Public Arts toward Active Engagement between People and Environment (Case study: Urban Elements on Hafeziyeh Street)”, ۲nd International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Sustainable Environment, Istanbul, Turkey.

         Esnaashari, M. Barani, M. (2016) The effect of presenting innovative Art in mother’s place in the society, Imparted lecture in National Conference on the Status and Role of Mothers, Shiraz University, Fars, Iran.

         Asefi, M., Barani, M. (2014) A Proposal for An Interactive Architectural Design Approach Inspired by Industrial Design (DCC)”, Ciencia e Tecnica Vitivinicola – A Science and Technology ISI Indexed Journal (ISSN: 0254-0223), Vol. 29 (n. 9), pp. 72-87.

        Koleini Mamaghani, N., Barani,M. (2010)A Study on User Involvement in Design Development”,  User Science and Engineering (i-USEr), CFP1087L-ART/978-1-4244-9049-3/ 2010 IEEE, pp. 273–۲۷۷٫

Barani, M.,Vahabi, A. (2012) A study on Transmutation Possibility of the Violent Vandalism into Subconscious Pleasure in Products with UX Approach”, The First National Conference of New Approaches in Industrial Design, Tabriz, Iran.

Barani, M. (2012) Anthropomorphism Approach in Home Appliances Design & Effects of that on selection & Use”, The First National Conference on New Technologies in Home Appliances, Isfahan, Iran.

         Barani, M. (2012) “Study on Effect of Urban Furniture & Elements for Elderly to Active Engagement in Urban Spaces with the Universal Design Approach”, the First National Conference of New Approaches in Industrial Design, Tabriz, Iran.

        Barani, M. (2012) “The Applications of Environmental Graphics & Urban Furniture in Beautifying the City”, Imparted lecture in Research Conference, Azad University, Fars.

         Honardar, R. Barani, M. (2016) Increasing the Quality of Interior Design of the Hospitals for Lung Disease Considering Green Spaces in Architecture Designing, International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, Under revision.

پیشینه و تجارب کاری
– دانشگاه هنر شیراز- عضو هیات علمی- از اردیبهشت ماه ۹۴ تاکنون
– دانشگاه هنر شیراز- مدیریت دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی و عضو شورای پژوهش- از دی ماه ۹۵ تاکنون