ایمیل

ورود به سامانه پست الکترونیکی IRMASTERS.IR 

Image result for mail

تنظیمات ایمیل برای نرم افزار های رابط ایمیل آندروید، IOS و ویندوز :

Secure SSL/TLS Settings
Username: yourid@irmasters.ir
Password: Use the email account’s password.
Incoming Server: tuxir1.webramz.com

  • IMAP Port: 993
  • POP3 Port: 995
Outgoing Server: tuxir1.webramz.com

  • SMTP Port: 465
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.